Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2017

ਧਿਆਨ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੀਂਦ

ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਤਨ, ਅਚੇਤ ਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਇਕ ਚੌਥੀ ਪਰਮ-ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ‘ਤੁਰਇਆ’ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਚਿੰਤਨ (ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚੇਤਨ ਮਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ‘ਪਰੱਤਿਆਏ'(ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰਮਈ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸੁਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ‘ਤੇ ਸੁਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰਲੇ


ਨਿਊਰੌਨ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਤੀਜਨ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਕਿਸੇ ਸਥੂਲ ਸਰੂਪ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ।ਇਹ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਧਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੂੰਦੇ ਹਨ।ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅ ਕਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਸ…

The Healing Prana Series: Self-Healing Technique

Our body is composed of millions of colours each with a range of its own, how subtle or gross the colour is what defines the health of your body. Disease, as per yog, is a symptom of an imbalance which first manifests in the etheric layers and is visible to a clairvoyant in the form of grosser shades or colours.


From there it makes its way into the physical body. Sanatan Kriya details certain techniques to access the etheric layer and bring it to balance - removing any symptom before it manifests as a disease in the physical. 
Having discussed the fundamental concepts of Spiritual Healing in the previous article we now move on to the technique of Healing. The techniques of healing are of two kinds: Self Healing and Healing others.
In both cases, we must do some basic preparation before the start of any healing. Steps: 1. Start by invoking the energy of Guru, because you are just a channel for the prana to flow, and the source is somewhere else.
2. Sit in a comfortable posture with spine str…

Go far beyond with the Guru

The article was published in The New Sunday Express


These 2 simple steps will help you have a strong digestion

                            HOW TO HAVE A STRONG DIGESTION
The stomach as per the vedic sources is the organ responsible for deriving prana from the food and in this sense, the vedic masters identified three stomachs of a human being – the mouth, the actual stomach and the intestines. All these three stomachs are controlled and governed by the manipoorak chakra in the pranic body of a person.Maximum imbalances in the body start with congestion in the stomach and a faulty elimination of waste from the body, which ultimately manifests into disease. When you eat food, two things can happen that may lead to disease in future. First is the failure of absorption of nutrients from the intestines due to the development of a chemical coating on the walls due to eating food laced with chemicals and masalas.
Second, the slow/negligible movement of the ingested food in the digestive tract due to lack of pranic energy in the manipoorak, once again resulting from ingestion of chemicals and dangerous …

ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਠੱਲ: ਯੋਗੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੋੜ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਭਰੀ ਚਮੜੀ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਕ ਉਹ ਸ਼ੂਖਮ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕ, ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਣਚਾਹੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਅਮਾ (ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਤੱਤ) ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੰਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਘੁਟਣ, ਵਾਧੂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨਸੀ (ਸੈਕਸੁਅਲ) ਵਿਲਾਸਤਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਨਾਤਨ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੰਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਲਾਂ…

What do to when you see a person get a heart attack?

HEALING PRANA - HEART ATTACK
The article was published in Covaipost.

मकर संक्रान्ति पर विशेष

सूर्य जब एक नक्षत्र मंडल से दूसरे नक्षत्र मंडल में प्रवेश करता है, तो उस संचलन को संस्कृत में संक्रान्ति कहते हैं। मकर संक्रान्ति से तातपर्य है मकर राशि में सूर्य का प्रवेश। सदियों से हमारे पूर्वज सृष्टि की बारीकियों से परिचित थे। उन्हें तारों और ग्रहों की गति, आकार, माप व् उनके स्थान आदि का सूक्ष्म ज्ञान था। उनके द्वारा,एक वर्ष में बारह संक्रांतियों का अवलोकन इस तथ्य का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। वह इन ग्रहों और नक्षत्रों की शक्ति व् उनकी संक्रान्ति से होने वाले ऊर्जा पैटर्न के बदलाव तथा उससे सृष्टि में होने वाले प्रभावों से भली – भांति परिचित थे।


सूर्य एक शक्ति है, जो विशेषकर पृथ्वी के प्राणियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन तो उन्हीं से संभव है। वह ज्ञान के देवता हैं। इसी कारण ऋषि – मुनि सूर्य का अनुसरण करते थे। उनमें सूर्य जैसा तेज़ दमकता था और वह सूर्य तुलनीय शक्तियों से ओत – प्रोत थे। गीता भी यही कहती है कि आप जिसका अनुसरण करते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य साधक महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री महामंत्र से एक समानांतर ब्रह्माण्ड की संरचना कर दी थी।
सूर्य क…

Surya Namaskar: Salutation to Sun God

The article was published in Pioneer

YOGA FOR DIABETES-PART 2

In the previous article we understood how and why a disease manifests in the body and how one can cure it. The Ayurvedic remedy for diabetes was detailed, that needs to be taken every day along with certain yogic asans that will help control the rising sugar levels in the body. A combination of Ayurveda, Asans and Mantra chanting will have an immediate effect on controlling diabetes.
ASAN
It is important that the breath rate and heart rate do not shoot up while performing asans. But since these are repetitive asans, there is a possibility of a slight increase in the breath rate while performing them. Therefore it is vital to perform them in tandem with Sanatan Kriya to balance out or decrease the number of breaths taken overall. It is advised you learn the practices at a Dhyan Foundation centre near you.


·VEERBHADRA ASAN – Stand straight. As you inhale, slowly bend forward keeping your spine straight. Touch both hands on the ground and raise your left leg up so it remains parallel to the…

THE HEALING PRANA - BRINGING DOWN FEVER

Spiritual Healing is a potent ancient science, which when done under the guidance of a Guru, in a detached manner gives miraculous results.  In our previous articles, we discussed simple yet powerful techniques of Self –Healing. In this issue I will take you to the next level of Healing, which is, ‘Healing for Others’. It is important to understand here, that like everything in Creation, the ancient science of Spiritual Healing is also based on the ‘Law of Karma’. When a person is healed, a healer with the aid of the consciousness, connects with the forces of the Creation to effectuate a change in the subject’s body, it therefore becomes important for the subject once healed to give back to Creation what he/she took, by doing service and charity. Otherwise the disease returns.  The process of Healing for others is divided into four parts: 
a) Basic Preparation 
b) Diagnostic Analysis
c) Aided Purification 
d) Projection and Rejuvenation Basic Preparations: Always keep a bowl containing water …

Counter obesity, the ayurveda way

The human body is a combination of cells, they combine in various permutations and form different systems responsible for all positive and negative effects which ultimately influence the whole body.
A problem that plagues everyone today, irrespective of age is the need to lose weight. And so fad diets, liposuctions, excessive workouts and other alternative body-harming solutions/therapies are resorted to. What one needs to understand, is that obesity isn’t always the by-product of excessive food intake or unhealthy lifestyles, but also emotional congestion.


According to Ayurveda, obesity manifests itself in different forms in your body depending on your predominant dosha. And while for some it’s easier to lose for others it gets very tough. A combination of prescribed herbs, asans and change in diets will only attend to the physical body, scratching only the surface rather than eradicating the root cause.
Here I detail to you from my book, ‘Sanatan Kriya-Essence of Yoga’ an effective pra…

DON'T DIE, MERGE BACK INTO SOURCE

It is a scary experience. The first reaction of the passengers usually is to grab their seats tight, some of them fasten their seat belts and some even put on the oxygen mask. But then, would it prevent the plane from crashing? Or would it save them in the event the plane crashes? No. You have boarded the plane and are now moving with the energy of it. The control over the plane is not in your hands, you are a mere passenger. No matter what your social status, how many assets and wealth you possess or how good you look, you cannot save the body or the physical assets. What should you do then, when you realise the plane is crashing? People tell me, will you pray for it not to crash? Maybe your prayers get answered and the plane does not crash that once. But then, how many times and for how long may this work? The physical is temporary, it is bound to go. There is no one I know, who had been able to hold onto anything they collected. The plane has to crash some day. You, however, need not c…

THE LAWS OF CREATION